Tillbaka till startsidan

Försäljning

Detta kan du köpa på museet eller beställa från oss via

Epost: bohuslans.forsvarsmuseum@telia.com

Brev: Bohusläns Försvarsmuseum, Pionjärvägen 6, 451 34 Uddevalla.

Porto och eventuell postförskottsavgift samt expeditionskostnader tillkommer på de priser som är angivna nedan. 

Omslag

Människor, miljöer och regemente

Bohusläns regemente flyttade 1913 från Backamo till Uddevalla. Fram till regementets nedläggning 1992 skedde stora förändringar inom såväl samhälle som inom regementsområdet. Här dokumenteras den lokala utvecklingen.

295:-

Konglig Bohus Läns Regemente

Tanums kompani 1727-1901

Här dokumenteras befäl och soldater vid Tanums kompani - eller som det från 1830-talets mitt kallades - 7.kompaniet.

295:-

 

Konglig Bohus Läns Regemente

Sotenäs kompani 1727-1901

Dokumentet ger en mycket klar bild av hur indelningen i rotar var upplagd samt hur de olika gårdarna, deras boställen, rotehemman, soldattorp samt rusthåll införlivades i det system som indelningaverket införde i riket.

 

 290:-

 

 

 

 

 

 

 

Konglig Bohus Läns Regemente

Bullarens kompani 1727-1901

Boken Bullarens kompani berättar om hur indelta knektar,
 anställt befäl hade det på sina boställen 1727-1901

295:-


Borgbygget på Kvarnberget.
 

Bohusläns regemente i Uddevalla 1900-1940

275:-

Konglig Bohus Läns Regemente Livkompaniet 1727-1901

Bok 6 i serien om Bohusläns Regementes Indelningsverk

För hembygdsföreningar som köper minst 10 ex är priset 175:- per st.

275:-

Bok - Kungl Bohusläns Regemente.

Biografiska anteckningar om reservofficerare 1901-1992. Med uppgifter om reservunderofficerare 1901-1972

Boken är utgiven av Bokredaktionen, Bohusläns Försvarsmuseum 2010.

150:-

Bok - Kungl Bohusläns Regemente.

Biografiska anteckningar om underofficerare, underbefäl och volontärer 1901-1972.

Boken är utgiven av Bokredaktionen, Bohusläns Försvarsmuseum 2009.


175:-

Bok - Kungl Bohusläns Regemente.

Biografiska anteckningar om officerare 1921-1992.

Boken är utgiven av Bokredaktionen, Bohusläns Försvarsmuseum 2009.


175:-

Konglig Bohus Läns Regemente Stångenäs kompani 1727-1901

Bok 5 i serien om Bohusläns Regementes Indelningsverk

Den tredje kompani-/hembygdsboken "Stångenäs kompani" omfattar i huvudsak socknarna Foss, Håby, Lyse, Bro, Brastad, Tose och del av Svarteborg.
 
Boken innehåller omkring 500 sidor och beskriver kompaniets indelning, befälets boställen, rusthåll, rotehemman samt soldattorp och soldater. Boken är rikt illustrerad med många bilder och kartor.

Boken är utgiven av Bokredaktionen, Bohusläns Försvarsmuseum 2007.

250:-

Konglig Bohus Läns Regemente Södra kompaniet 1727-1901

Bok 4 i serien om Bohusläns Regementes Indelningsverk

Den andra kompani-/hembygdsboken "Södra kompaniet" omfattar socknarna Solberga, Holta, Lycke, Torsby, Harestad, Kungälv och Ytterby. Boken innehåller 460 sidor och beskriver kompaniets indelning, befälets boställen, rusthåll, rotehemman samt soldattorp och soldater. Boken är illustrerad med fler än 300 bilder.

Boken är utgiven av Backamo Vänners förlag 2006.

275:-

Konglig Bohus Läns Regemente Fräkne kompani 1727-1901

Bok 3 i serien om Bohusläns Regementes Indelningsverk

Den första kompani-/hembygdsboken har kommit ut under hösten 2005. Boken omfattar 325 sidor och beskriver i text och bilder kompaniets indelning, befälets boställen, rusthåll, rote- hemman samt soldattorp och soldater.

Boken är utgiven av Backamo Vänners förlag 2005.

225:-

Konglig Bohus Läns Regemente i fält och till sjöss 1676-1814

Bok 2 i serien om Bohusläns Regementes Indelningsverk

Utgivningen om Indelningsverket vid Bohusläns Regemente fortsätter. I januari 2004 lämnade "Konglig Bohus Läns Rege- mente i fält och till sjöss 1676-1814" tryckeriet.

På 224 sidor berättas regementets aktioner för landet Sverige. Läsaren får veta vilka soldater och befäl som stupat eller belönats för sina insatser. Ett rikligt antal kartor och avbildning- ar redovisas i bildförteckningen.

Personer av betydelse för händelserna återfinns i ett omfattande register. Allt av värde för hembygds- och släktforskare.

Boken är utgiven av Backamo Vänners förlag 2004.

190:-

Konglig Bohus Läns Regemente - Indelningsverk 1727-1901

Bok 1 i serien om Bohusläns Regementes Indelningsverk

Boken beskriver Bohusläns regementes olika indelningsverk och dess löneregleringar. Bondesamhällets och rotarnas betydelse för hembygdens försvar. Organisationsförändringar, befattningar och gradsystem redovisas också.

Boken innehåller även unika begreppsförklaringar till de många olika benämningar och uttryck som finns i mönstringsrullor och andra militära handlingar.

Boken är utgiven av Backamo Vänners förlag 2001.

170:-

Porträttgalleriet på Officersmässen vid Kungl. Bohusläns Regemente

På Bohusläns Regementes officersmäss finns en, enligt många bedömare, helt unik porträttsamling. I det s k galleriet hänger foton/porträtt på regementes officerare från 1600 talet fram till nutid och i övriga rum målningar och porträtt av regementets chefer.

I en oviss framtid har det varit angeläget att bevara samlingen i bokform och nu i december 2002 har den givits ut, "Porträttgalleriet på officersmässen vid Kungl. Bohusläns regemente". I boken speglas också lite av interiören på mässen och dess inventarier.

Boken ges ut av Stiftelsen Bohusläns Regementes Officersklubbs samlingar och fonder på Backamo Vänners förlag.

150:-

Från Campementsplats till Militärt samhälle. Backamo 1816-1913. Mark byggnader och anläggningar.

I förordet till boken skriver författaren bl a: ---I handlingen har eftersträvats att redovisa så många byggnader som möjligt med ritningar och fotografier. Härvid har jag sökt att använda bilder som inte tidigare återgivits, i de fall de återspeglar byggnadens utformning på ett önskvärt sätt---

Lennart Gabrielssons arkivforskning om mark och byggnader vid Kungl Bohusläns regementes gamla övningsplats, dess utveckling från 1724 års exercished till Backamo lägerplats av år 1913 beskrivs noggrant i detta arbete.

Denna unika bok är vackert inbunden och på 248 sidor.

295:-

Bohusläns Regemente och dess hembygd. Del III Inför ett trehundraårsminne

Av Kapten C-A Berglund med värdefulla bidrag av kapten E Börjesson, kapten C-A Rehnberg, kapten A Christenson, kapten H Rehnberg, musikfanjunkare H Olsson, fil dr A Åberg och överste F Åhlund. Utgiven 1961.

50:-

Krigsminnen, Ur kapten Carl Belfrages dagbok. Vanvettet på västfronten

Av Bengt Belfrage

"Det är ingen konst att lida oskyldigt, värre är att drabbas av ett öde som driver en mot en avgrund, där oskulden inte längre lindrar"(Carl Belfrage). "Vanvettet på Västfronten", skildrar en ung svensk officers deltagande i ett vanvettigt krig, där en krigshandling med några tiotusental stupade räknades som försumbar. Detta sagt mot bakgrund av att under slaget vid Somme stupade över 1,2 miljoner man. I detta vanvett deltog Carl Belfrage som kompanichef. Carl Belfrages dagbok "Krigsminnen" samt en självbiografisk skildring av norrmannen Lyder Ramstad "Med tyskerne på Västfronten" har varit källan till nu föreliggande boken "Vanvettet på Västfronten". Carl Belfrage, född 1887-04-28 i Mölndal. Officersexamen 1908-12-19. Underlöjtnant vid Bohusläns regemente 1908-12-31. Löjtnant vid regementet 1914-12-31.

Carl Belfrage tog avsked från sin tjänst som löjtnant vid regementet 1915 för att som frivillig enrollera sig i den tyska armén. Löjtnant i preussiska infanteriregementet nr 162, Lübeck 1915-07-04.

Boken är utgiven på förlag Smi år 2001.

190:-

Under FN:s fana. In the Service of Peace

Av Bengt Rahm

Berättelse från författarens tjänstgöring i Kongo 1960-1961

150

Vi gjorde det bästa vi kunde med det vi hade

Av Dan Wickström

Minnen från beredskapen i Bohuslän och Dalsland 1940

150:-

CD-Skivor

Titel

Pris

 

Marschklanger

Inspelade av musikkåren Bohus Bataljon
Närmare information om cd-skivorna

160:-
 

Sveriges Infanterimarscher

Här återfinns marscherna för alla svenska infanteriregementen som existerat efter 1927 och för ytterligare ett par gamla rege- menten som indrogs detta år. Dessutom spelas några andra svenska marscher av särskild betydelse samt nationalsången och kungssången.

Symfonikernas musikkår i Stockholm består av blåsare och slag- verkare från Stockholms tre symfoniorkestrar: Kungl Hovkapellet, Stockholms filharmoniska orkester och Radiosymfonikerna. Den bildades 1985. Det speciella med just denna musikkår är att den splelar med den gamla stämbesättningen.

160:-


Tillbaka till startsidan