Tillbaka till startsidan

Det gamla militärsjukhuset på Backamo har brunnit ner

PRESSMEDDELANDE
Backamo 2006-02-01

 

Det gamla militärsjukhuset på Backamo brann ner i natt 

Backamos värdefullaste byggnad ur alla aspekter är borta. En förödande brand som upptäcktes vid 23-tiden gjorde att idag är det endast murstockarna som visar vilken ståtlig byggnad som gått förlorad. 

Förutom förlusten av byggnaden är den största förlusten den monumentalmålning över Backamo som den senare mycket berömde konstnären John Jon-And målade strax innan regementets inflyttning till Uddevalla 1913. Den kom på plats så sent som våren 2005 i en sjuksal som användes för konferensändamål. 

Vad brandorsaken varit är oklar och vi avvaktar teknisk utredning. Som väl var låg sjukhuset avskilt, vilket var ett önskemål på indelningsverkets tid, varför inga andra byggnader var hotade. 

Det gamla sjukhuset togs i bruk våren 1884 och var byggt enligt dåtidens senaste krav med högt i tak för att få stor luftvolym. Liknande sjukhus byggdes på flera lägerplatser men idag fanns bara några få kvar. Det på Backamo var det enda som inte var helt moderniserat och ombyggt utan möjligt att återställa till ursprungligt skick. Bifogat finns en kort beskrivning från tidningen Bohusläningen mars 1884 

Ända sedan Stiftelsen Backamo Lägerplats bildades 1992 har sjukhuset varit den byggnad vi satsat mest på. Först för att säkra yttre delar, sedan återställa och varsamt modernisera inre delar. Via främst bidrag från utomstående så har flera miljoner investerats. Pågående projekt omfattade bla en stor yttre brandtrappa. 

För att inte tidigare satsningar, såväl via bidrag och många entusiasters eget arbete, skall vara förgäves så är stiftelsens ambition att sjukhuset skall återuppbyggas och användas enligt de planer vi haft.

För Stiftelsen Backamo Lägerplats

Per Norberg, Ordförande


Ur Bohusläningen mars 1884

 

Sjukhuset

ligger nere i dalsluttningen inbäddadt i skogen. Det är den enda af alla nybyggnaderna som ej är afsynad ännu, men vid vårt besök å platsen antogs huset blifva komplett färdigt inom några dagar. Det togs på entreprenad för 26,300 kronor af herrar N. P. & A. Andersson & C:o från Vestergötland, men dessa orkade ej med arbetet hvarför det måste öfvertagas af borgesmännen - deraf dröjsmålet. Emellertid blifver det färdigt till instundande möten. 

Sjukhuset är en större byggnad i två våningar. I likhet med alla de öfriga byggnaderna på exercisplatsen, med undantag af kruthuset, är det af trä. En korridor löper tvärs igenom huset såväl i öfra som undra våningen, och å ömse sidor af dessa ligga rummen, 22 till antalet. De äro 12 fot i höjd, vackra, rymliga och ljusa. Porselinkakelugnar, gipstak och väggarne bekädda af papp med ornamentmålning. I hvarje rum väggfasta tvättställ med vattenledningsrör och tillbehör. Ventilationsapparaterna sitta i ena hörnet af fönsterrutorna. 

Sjukrummen äro 12, deraf 2 i öfra våningen för befälet, ett för officerarne och ett för underofficerarne. Hvarje rum är beräknadt för 6 patienter, samt en sjukvårdssoldat. På undra botten ligga läkarens mottagningsrum, apoteket och badrummet. Dessutom har vaktmästaren här sitt rum och kokerskan sitt innanför köket, som är stort och ändamålsenligt inrättadt. En utmärkt källare finnes äfven under huset.

Regementsläkaren har sitt rum i öfra våningen och de två bataljonsläkarna sina bostäder i vindsrummen. Dessa äro stora och trefliga och med en tjusande utsigt från fönstren öfver skog och sjö.

Den prydliga målningen i rummen, trappuppgångarne och korridorerna är ombesörjd af herr J. Johansson, bosatt på platsen.Tillbaka till startsidan